Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ergo@work, gevestigd aan Roerdomp 3 te Wijhe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ergoatwork.nl
Roerdomp 3
8131 HE WIJHE
Tel: +31 611332880

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ergo@work verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– locatiegegevens
– beeldmateriaal

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ergo@work verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het opmaken van een overeenkomst;
– het afhandelen van een factuur;
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om diensten aan u te leveren.

Ergo@work verwerkt persoonsgegevens als verantwoordelijke ten behoeve van:

  1. De arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen die daartoe met Ergo@work direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten.
  2. De begeleiding van werknemers in verband met (dreigende) ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wij verwerken enkel de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens die nodig zijn voor:
– identificatie van en communicatie met personen;
– het uitvoeren van werkplek- en werkbelasting onderzoeken en het geven van terugkoppelingen;
– rapportages en adviezen aan individuele personen (medewerkers) en werkgevers.

De contactgegevens van individuele medewerkers worden aan Ergo@work verstrekt door de opdrachtgever. Eventuele aanvullende gegevens, zoals foto’s, worden verstrekt door de medewerker zelf.

Gezondheidsgegevens worden niet opgenomen in rapportages. Wel kunnen bij een verminderde belastbaarheid of functionele beperkingen van een medewerker adviezen worden gegeven over werkplekaanpassingen, voorzieningen en interventies. Het doel van deze adviezen is gezondheidsbevordering en/of re-integratie van de desbetreffende medewerker.

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Persoonsgegevens worden verwerkt indien:

  1. betrokkene voor de verwerking expliciet zijn toestemming heeft verleend, of;
  2. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin betrokkene partij is, of voor precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of;
  3. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, of;
  4. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of;
  5. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het behartigen van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, of;
  6. van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Ergo@work bewaart geheimhouding over de persoonsgegevens waarvan hij kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak mededeling voortvloeit. Ergo@work verwerkt geen persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, alsmede gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ergo@work bewaart uw persoonsgegevens zolang als:
– nodig is om de doelen of opdrachten te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld;
– wenselijk voor het verlenen van services;
– van belang voor het onderhouden van de klantrelatie;
– wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ergo@work verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ergo@work gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ergo@work en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. Uw verzoek met betrekking tot bovenstaande kunt u sturen naar ergo.work@planet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Ergo@work wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ergo@work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via ergo.work@planet.nl.

Kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens
Ergo@work publiceert dit privacyreglement op zijn website via www.ergoatwork.nl. Hij is gerechtigd de inhoud te wijzigen zonder u hiertoe persoonlijk te informeren. Het doorvoeren van de wijziging en publiceren op de website is daarvoor voldoende.

Wijhe,
26 januari 2021

Meest recente berichten