RI&E

Wilt u op een gestructureerde wijze inhoud geven aan uw arbeidsomstandighedenbeleid? De belangrijkste basis hiervoor is een volledige en actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak.

Werken kan risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn met zich meebrengen. Het is in ieders belang deze werkgebonden risico’s zo klein mogelijk te houden. De Arbowet verplicht organisaties om de risico’s waaraan werknemers tijdens hun werk worden blootgesteld in kaart te brengen en een plan te maken om deze risico’s zo mogelijk te verminderen. Dit gebeurt door middel van een RI&E. Onder bepaalde voorwaarden mag u de RI&E binnen uw organisatie zelf uitvoeren. Vaak ontbreekt het hiervoor echter aan personeel, tijd en deskundigheid.

Ergo@work helpt u graag bij het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak. Onze werkwijze zorgt dat de RI&E voldoet aan de kwaliteitscriteria betreffende volledigheid, actualiteit en diepgang. het plan van aanpak geeft een duidelijk en concreet overzicht van de risico’s en aanbevelingen. U kunt meteen aan de slag!

In een groot aantal branches kan inmiddels gebruik worden gemaakt van digitale RI&E-instrumenten. Dit is een goede en logische ontwikkeling, maar de uitvoering stuit in de praktijk nog vaak op problemen. Om relevante en betrouwbare resultaten te verkrijgen, is een goede aansturing en begeleiding gewenst. Ergo@work kan u hierbij helpen. Wij hebben vooral veel ervaring met de Risicomonitor.