RI&E

RI&E

Wilt u op een gestructureerde wijze inhoud geven aan uw arbeidsomstandigheden-beleid? De belangrijkste basis hiervoor is een volledige en actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en bijbehorend Plan van Aanpak.

Werken kan risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn met zich meebrengen. Het is in ieders belang deze werkgebonden risico’s zo klein mogelijk te houden. De Arbowet verplicht organisaties om de risico’s waaraan werknemers tijdens hun werk worden blootgesteld in kaart te brengen en een plan te maken om deze risico’s zo mogelijk te verminderen. Dit gebeurt door middel van een RI&E. Onder bepaalde voorwaarden mag u de RI&E binnen uw organisatie zelf uitvoeren. Vaak ontbreekt het hiervoor echter aan personeel, tijd en deskundigheid.

Ergo@work helpt u graag bij het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak. Ik zorg dat de RI&E voldoet aan de kwaliteitscriteria betreffende volledigheid, actualiteit en diepgang. Het Plan van Aanpak geeft een duidelijk en concreet overzicht van de risico’s en aanbevelingen. U kunt meteen aan de slag!

In een groot aantal branches kan inmiddels gebruik worden gemaakt van digitale RI&E-instrumenten. Dit is een goede en logische ontwikkeling, maar de uitvoering stuit in de praktijk nog vaak op problemen. Om relevante en betrouwbare resultaten te verkrijgen, is een goede aansturing en begeleiding gewenst. Ergo@work kan u hierbij ondersteunen.

Risicomonitor

De Risicomonitor is een digitaal RI&E-instrument, bestemd voor organisaties in de branches Kinderopvang, Jeugdzorg en Sociaal Werk. Met dit instrument kunnen organisaties zelf de aanwezige arbeidsrisico’s in kaart brengen.

In de praktijk blijkt het vooral voor grotere organisaties lastig en tijdrovend om de Risicomonitor goed te gebruiken. Ergo@work heeft veel organisaties hierbij ondersteund door te adviseren over de opzet en uitvoering van de RI&E. Denk hierbij aan het op maat maken van de modules, het houden van instructiebijeenkomsten, projectcoördinatie en hulp bij het opstellen van het Plan van Aanpak.

Bent u van plan om binnenkort een RI&E Arbo uit te voeren met de Risicomonitor? Neem dan contact op met ergo@work! Ik adviseer u graag over een succesvolle inzet van de Risicomonitor binnen uw organisatie.

Meest recente berichten